• (+90) 312 468 25 89
  • Hoşdere Cad. No: 24/4 , 06550 Çankaya/ANKARA
  • info@tek.org.tr

* 20. Ulusal İktisat Sempozyumu: “Türkiye Ekonomisi ve Kriz: Sanayisizleşme, İşsizlik ve Enflasyon”

  • 17-18 Ekim - Çukurova Üniversitesi, Adana

Bildiri Özetleri Kitabı için Tıklayınız.


* 19. Ulusal İktisat Sempozyumu: "Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar"

  • 3-4 Kasım - Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs

* 18. Ulusal İktisat Sempozyumu: "Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme"

  • 8-9 Ekim 2015 - Selçuk Üniversitesi, Konya

* 17. Ulusal İktisat Sempozyumu: "Cari Açık, Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya Ülkeleri ile Ekonomik İlişkiler"

  • 24-25 Ekim 2013 - Atatürk Üniversitesi, Erzurum

* 16. Ulusal İktisat Sempozyumu: "Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi"

  • 13-14 Ekim 2011 - Uludağ Üniversitesi, Bursa
Tolga Dağlaroğlu, Arslan Yiğidim ve Baki Demirel (Gazi Ü.) "Enflasyon Korkusu, Finansal Baskınlık Korkusu Ve Dışsal Baskınlık Korkusu: Türkiye Ekonomisi için Genişletilmiş Taylor Kuralı Tahmini" Recep Kök ve Gülçin Gürel (Dokuz Eylül Ü.) "Türkiye 'de İstihdam Sorunu ve Sektörler Arası Yayılma Etkisi" Erkan Aktaş, İsmail Tuncer ve Metin Altıok (Mersin Ü.) "Türkiye İmalat Sanayinde İstihdam Esnekliği ve İstihdam Eğilimleri: 1980-2008 Dönemi" Oğuz Kara, Üzeyir Aydın (Dokuz Eylül Ü.) "Demir Çelik Endüstrisine Yönelik Etkinlik Analizi Ve Etkinsizliğin Kaynakları: Dea ve Tobit Model Uygulaması" Metin Özdemir ve Özer Arabacı (Uludağ Ü.) "Kredi Kullanımı ve Cari İşlemler Açığı İlişkisi: Türkiye Örneği" Tolga Dağlaroğlu, Arslan Yiğidim, Baki Demirel (Gazi Ü) "Global Likidite Koşullarındaki Değişmenin Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerine Etkisi" Özlem Taşseven ve Halil Seyidoğlu (Doğuş Ü.) "The Determinants of Short Term Capital Inflows in Turkey" Elif Akbostancı Özkazanç (ODTÜ) "Ticaret Ve Yakınsama: Türkiye ve AB-15 için Bir Değerlendirme" Eren Çaşkurlu (Gazi Ü.) "Maliye Politikası Açmazı: Mali Alan Daralması ve Özel Sektöre Etkileri" Semih Tümen ve Cevriye Aksoy (TCMB) "The Forward-Looking Nature Of Relative-Price Changes" Çağatan Taşkın, Cem Okan Tuncel (Uludağ Ü) "Küresel Rekabet Sürecinde Kent Ekonomilerinin Değişen Konumu: Bursa İli İçin Marka Kent Temelli Bir Bölgesel Gelişme Stratejisi Önerisi" M. Ozan Başkol (Uludağ Ü.) "Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Türkiye Ekonomisindeki Kilit Sektörlerin Belirlenmesi" Nalan Ölmezoğulları ve Cem Okan Tuncel (Uludağ Ü.) "Türk Otomotiv Sektöründe Teknolojik Yetenek ve İnovasyon Süreçleri Üzerine Bir Alan Araştırması" Davetli Konuşmacılar: Ercan Uygur (TEK) "Para Politikaları: Kuzeyden Güneye ve Türkiye'ye Yansımalar" Mark Lewis (IMF) "IMF's World Economic Outlook" Cecilia Rumi(Universidad Nacional de La Plata) "A Political Economy Contrast of Argentina and Greece"

* 15. Ulusal İktisat Sempozyumu:"Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri"

  • 8-9 Ekim 2009 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Prof. Dr. Alper Güzel (Ondokuz Mayıs Ü.) "Tarımda Yeni Teknolojiler, Organik Tarım, GDO ve Karadeniz Bölgesi İçin Çıkarımlar" Yrd. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan ve Dr. Umut Ulukan (Ordu Ü.) "Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Arası Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Tartışma" Doç. Dr. Elif Akbostancı (ODTÜ) ve Doç. Dr. Oya S. Erdoğdu (Ankara Ü) "Türkiye'nin Bölgesel Gelişiminde Karadeniz'in Yeri" Prof. Dr. Suut Doğruel ve Can Karahasan (Marmara Ü.) "Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Faaliyetlerin Ülkeler Arası Farklılaşmasının Dinamikleri" Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen (İstanbul Ü.) ve Prof. Dr. Ümit Şenesen (İTÜ) "Türkiye'nin Başlıca İhracat Sektörlerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme" Doç. Dr. Selin Sayek Böke (Bilkent Ü.) "Küresel Sermaye Akımlarının Gelişimi ve İleriye Dönük Öngörüler" Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Kotil ve Fatih Konur (Abant İzzet Baysal Ü.) "Doğu Karadeniz Bölgesinde İhracat- Büyüme İlişkisi Prof. Dr. Aysu İnsel ve Dr. Ercan Sarıdoğan (Marmara Ü.) "Dünya Ekonomilerinde Bileşik Öncü Göstergeler Yaklaşımıyla Krizlerin - Döngülerin İncelenmesi" Prof. Dr. Hakan Naim Ardor ve Prof. Dr. Fahriye Öztürk (Gazi Ü.) "Bunalım ve Türkiye Ekonomisinde Maliye Politikasının Etkinliği" Prof. Dr. Nuri Yıldırım (Yıldız Teknik Ü.) "Birinci ve İkinci ISO 500 Listelerinde Karadeniz ve Diğer Bölgelerin Yeri: 1993-2008" Doç. Dr. Hüseyin Özel ve Doç. Dr. Naci Canpolat (Hacettepe Ü.) "Küresel Dönüşüm Işığında 1930 Sanayi Kongresi" Yrd. Doç. Dr. Hamdi Genç (ZKÜ) "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Zonguldak'ta Sanayi ve Ticaret 1920-1930" Prof. Dr. Fatma Doğruel ve Prof. Dr. Suut Doğruel (Marmara Ü.) "Karadeniz Çevresi Ülkelerde Geçiş Dönemi ve Dünya Ekonomisi Entegrasyon" Doç. Dr. Elif Çepni (Doğuş Ü.) "Küresel Bunalım ve Türkiye Rusya Ekonomilerinde Tamamlayıcılık" Doç. Dr. Müslüme Narin (Gazi Ü.) "Küresel Kriz Sürecinde Türkiye'nin Enerji Koridoru Olma Konumu: Güney Doğalgaz Koridoru" Ümit Öznur (Ondokuz Mayıs Ü) "Küresel Krizin Otomotiv Sektörüne Etkisi: Samsun İli Örneği" Yrd. Doç. Dr. Halil Yıldırım (ZKÜ) ve Gökhan Dökmen (Dokuz Eylül Ü.) "Ağ Yapı ve Öğrenen Bölgeler Üzerine Görgül Bir Çalışma: Karadeniz Ereğli Bölgesi Gemi İmalat Sanayi Örneği" Alb. Ahmet Hamdi Zekey (Kara Harp Okulu) "Küresel Kriz Sürecinde Türkiye Madencilik Sektörü: Karadeniz Bölgesi Örneği"

* 14. Ulusal İktisat Sempozyumu: "Gaziantep Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam Sorunları "

  • 25-26 Ekim 2007 - Gaziantep Üniversitesi
Tevfik Bilgin ( BDDK Başkanı) "2000 Yıllarda Uluslararası Finansal Yapı: Türk Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri" Prof. Dr. Recep Kök (Dokuz Eylül Ü) ve Doç. Dr. Muhsin Kar (Kahramanmaraş S.İ. Ü) "Teşvik Politikalarının Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerine Etkisi" Yrd. Doç. Dr. Metin Yıldırım ve Y.Doç. Dr. İbrahim Örnek (Gaziantep Ü), "W.Whitman Rostow'un Kalkınma Aşamaları Yaklaşımına Göre Gaziantep Ekonomisi'nin İncelenmesi" Doç. Dr. Gülen E. Arslan ve Doç. Dr. Alev Söylemez (Gazi Ü) "Gaziantep Sanayisi ve Dinamikleri" Prof. Dr. Melike Bildirici (Yıldız Teknik Ü) "Türkiye'de İşsizlik Sorunsalı ve Gaziantep için Sonuçlar" Prof. Dr. İsmail H. Özsabuncuoğlu ve Y.Doç. Dr. Tuba Direkçi (Gaziantep Ü) "Türkiye Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerinin Bölgesel İstihdama Etkisi" Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, ÇukurovaUve Y.Doç. Dr. Bilge Köksel (Gaziantep Ü) "Gaziantep Ekonomisi'nde Sanayi Üretimi, Dış Ticaret ve İstihdam" Doç. Dr. Hakan Mıhçı (Hacettepe Ü) "Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki İllerde Temel İnsani Gelişme Göstergelerindeki Değişim Eğilimi" Esen Çağlar (TEPAV) "Rekabet Gücü ve Bölgesel Kalkınma Üzerine Bazı Tespitler: Sanayi Politikası, Kümelenmeler ve Organize Sanayi Bölgeleri" Prof.Dr. Muammer Tekeoğlu (Çukurova Ü) ve Mustafa Ildirar "Bölgesel Kalkınma ve Gaziantep" Y. Doç. Dr. Mehmet Civan(Gaziantep Ü) "KOBİ Teşviki ve Finansmanı" Dr. Selim Soydemir (Sermaye Piyasası Kurulu) "KOBİ'lerin Finansmanında KOBİ Borsası" Doç. Dr. Ümit Özlale (Bilkent Ü) "Küreselleşme Sürecinde Türkiye ve Gaziantep"

* 13. Ulusal İktisat Sempozyumu: "Ekonomik Büyümenin Dinamikleri ve İstihdam"

  • 29-30 Eylül 2005 - Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin Altıok ve Yrd. Doç. Dr. İsmail Tuncer (Mersin Ü) "İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: Türkiye Akdeniz Bölgesi ve Mersin İli Karşılaştırması" Yrd. Doç. Dr. Ebru Voyvoda (ODTÜ)"Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme" Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şengönül ve Yrd. Doç. Dr. Süleyman Değirmen (Mersin Ü) "Kısa Süreli Sermaye Hareketlerinin Türkıye'nin Ekonomik Büyümesine Etkisi: Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kanalı" Doç. Dr. Arslan Yiğidim (Gazi Ü) "Büyüme Politikaları Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme" Yrd. Doç. Dr. Murat Kırdar ve Yrd. Doç. Dr. Şirin Saraçoğlu (ODTÜ) "İç Göç Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği" Yrd. Doç. Dr. Burca Kızılırmak (Ankara Ü) "Türkiye Özel İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerine etkisi" Yrd. Doç. Dr. İlkay Yılmaz (Mersin Ü) "Çin Ekonomisinde Büyümenin Dinamikleri" Doç. Dr. Hakan Ercan (ODTÜ) "İstihdamsız Büyüme: Verimlilik Artışı mı, Yeni İş Yasası mı? Bir Ön Değerlendirme" Doç. Dr.Yüksel Akkaya ve Araş.Gör. Rana Gürbüz (Mersin Ü) "Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine" Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Doç. Dr. Suat Küçükçiftçi (İstanbul Teknik Ü) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi "Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları ve İstihdam Etkileri" Dr. Suat Özeren (Devlet Planlama Teşkilatı) "2001 Kriz Sonrası Ekonomik Büyüme İstihdamdaki Gelişmeler ve Beklentiler"