Notice: Undefined variable: Toplanti in /home/tekorg/public_html/toplanti.php on line 7
 Türkçe    EnglishCONFERENCES, PANELS AND WORKSHOPS

*PANEL: ""Economic Policies, Elections and the Turkish Economy"" 7 June 2018, Ankara

Moderator: Tuncer Bulutay
Speakers (In alphabetical order):
 • Refet Gürkaynak
 • Fatih Özatay
 • Hakan Özyıldız
 • Ercan Uygur
Commentors (In alphabetical order):
 • Yılmaz Akyüz
 • Korkut Boratav

*19th National Economics Symposium: ""Economic Decisions and Policies under Uncertainty: Economies of Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus "" November 2017, Kyrenia, TRNC

*Panel: "National Income Calculations" 2017, Ankara

 • Prof. Dr.Yavuz Ege
 • Prof. Dr.Tuncer Bulutay
 • Prof. Dr.Korkut Boratav
 • Prof. Dr.Ercan Uygur
 • Prof. Dr.Oktar Türel
 • Rahmi Aşkın Türeli

* Workshop: "Consumption and Savings " 2016, Ankara


* 5th International Conference on Economics: "Inclusive and Sustainable Growth and Income Distribution" 2016, Bodrum. http://teacongress.org  


* Workshop: "Economics Education and Research " 2015, Ankara.


* 18th National Economics Symposium:"Savings, Sustainable Growth and Technological Development " 2015, Konya


* Workshop: "June 7th Elections and Economy" 2015, Ankara.


* Workshop: "General Elections and Economy" 2015, İstanbul.


* 4th International Conference on Economics: "Global Stability and Growth and the State of Economics" 2014, Kemer/Antalya. http://teacongress.org


* Workshop: "Economics History" 18 September 2014, Ankara


* Workshop: "Elections and Political Cycles" 2014, İstanbul


*Conference: "New Industries and New Production and Employment Opportunities: How can Turkey Benefit from Globalization?" 2013, 21 December 2017

Henryk Kierzkowski (Graduate Institute of Geneva)


* 17th National Economics Symposium: "Current Account Deficit, Energy Sector and Economic Relations with Middle East and Asian Countries " 2013, Erzurum.


* Workshop: "National Income, Employment and Unrecorded Economy in Turkey: Problems with Compilation and Use of Economic Statistics" 9 - 10 September 2013, TEA, Ankara


* Conference: "Complexity and Economic Policy" , 15 December 2012

David Colander (Middlebury College)

 

* 3th International Conference on Economics: "Debt Dynamics, Financial İnstability and Great Recession" 2012, İzmir. http://teacongress.org 


*Panel: "Central Bank Policies" 10 December 2011
Ercan Uygur (Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı)
Durmuş Yılmaz (TC Merkez Bankası Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı) "Yaşanan

Finansal Krizler Çerçevesinde Merkez Bankası Hakkındaki Görüşlerimiz Nasıl Etkilendi?"
Tartışmacılar: Bilsay Kuruç (Ankara U), Oya S. Erdoğdu (Ankara U), Selahattin Togay (Gazi U)

* 16th National Economics Symposium:"Monetary, Fiscal, Exchange Rate Policies and Real Economy " 2011, Bursa

Tolga Dağlaroğlu, Arslan Yiğidim ve Baki Demirel (Gazi Ü.) "Enflasyon Korkusu, Finansal Baskınlık Korkusu Ve

Dışsal Baskınlık Korkusu: Türkiye Ekonomisi için Genişletilmiş Taylor Kuralı Tahmini"
Recep Kök ve Gülçin Gürel (Dokuz Eylül Ü.) "Türkiye 'de İstihdam Sorunu ve Sektörler Arası Yayılma Etkisi"
Erkan Aktaş, İsmail Tuncer ve Metin Altıok (Mersin Ü.) "Türkiye İmalat Sanayinde İstihdam Esnekliği ve İstihdam

Eğilimleri: 1980-2008 Dönemi"
Oğuz Kara, Üzeyir Aydın (Dokuz Eylül Ü.) "Demir Çelik Endüstrisine Yönelik Etkinlik Analizi Ve Etkinsizliğin

Kaynakları: Dea ve Tobit Model Uygulaması"
Metin Özdemir ve Özer Arabacı (Uludağ Ü.) "Kredi Kullanımı ve Cari İşlemler Açığı İlişkisi: Türkiye Örneği"
Tolga Dağlaroğlu, Arslan Yiğidim, Baki Demirel (Gazi Ü) "Global Likidite Koşullarındaki Değişmenin Gelişmekte

Olan Piyasa Ekonomilerine Etkisi
Özlem Taşseven ve Halil Seyidoğlu (Doğuş Ü.) "The Determinants of Short Term Capital Inflows in Turkey"
Elif Akbostancı Özkazanç (ODTÜ) "Ticaret Ve Yakınsama: Türkiye ve AB-15 için Bir Değerlendirme"
Eren Çaşkurlu (Gazi Ü.) "Maliye Politikası Açmazı: Mali Alan Daralması ve Özel Sektöre Etkileri"
Semih Tümen ve Cevriye Aksoy (TCMB) "The Forward-Looking Nature Of Relative-Price Changes"
Çağatan Taşkın, Cem Okan Tuncel (Uludağ Ü) "Küresel Rekabet Sürecinde Kent Ekonomilerinin Değişen

Konumu: Bursa İli İçin Marka Kent Temelli Bir Bölgesel Gelişme Stratejisi Önerisi"
M. Ozan Başkol (Uludağ Ü.) "Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Türkiye Ekonomisindeki Kilit Sektörlerin Belirlenmesi"
Nalan Ölmezoğulları ve Cem Okan Tuncel (Uludağ Ü.) "Türk Otomotiv Sektöründe Teknolojik Yetenek ve

İnovasyon Süreçleri Üzerine Bir Alan Araştırması"


Invited Speakers:
Ercan Uygur (TEK) "Para Politikaları: Kuzeyden Güneye ve Türkiye'ye Yansımalar"
Mark Lewis (IMF) "IMF's World Economic Outlook"
Cecilia Rumi(Universidad Nacional de La Plata) "A Political Economy Contrast of Argentina and Greece"


*Panel: "Monetary, Fiscal, Exchange Rate Policies and the Economy of Bursa",16th National Economics Symposium, 2011, Bursa
Tuncer Bulutay (Ankara U)
 
Ercan Dülgeroğlu (Uludağ Ü.) "Bursa'ın Sosyoekonomik Yapısı"
Coşkun İrfan(Uluslararası Patent Birliği Başkanı) "Rekabette Patentin Önemi: Bursa'nın Patent Ligindeki Yeri"

*Panel: "Central Bank Policies" 2011
İzlem Erdem (Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü)
Ali İhsan Gelberi (Garanti Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü)
 
Mark Lewis (IMF Türkiye Temsilcisi)
Ercan Uygur, Panel Yöneticisi (Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı)
 
Mehmet Yörükoğlu (T.C.Merkez Bankası Başkan Yardımcısı)

* Panel: "Capital Flows ve Exchange Rate Policies" 2010
Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü)
Prof. Dr. Asaf Savas Akat (Bilgi Ü)
Doç. Dr. Erdem Başçı (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)
Prof. Dr. Turalay Kenç (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)
Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Ü)

Prof. Dr. Gülten Kazgan (Bilgi Ü.)

Prof. Dr. Halil Seyidoğlu (Doğuş Ü.)


* 2nd International Conference on Economics: "The Global Economy After the Crisis: Challanges and Opportunities" 2010, Girne, TRNC http://teacongress.org/

* Workshop: "Global Crises and Economics Education" 2009  
Prof. Dr. Gülten Kazgan (Bilgi Ü) "İktisat Bilimi ve Küresel Bunalımın Etik Boyutu"
Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) "Küresel Bunalım, İktisat Politikaları, Yöntemleri ve Eğitimi"
Prof. Dr. Fatma Doğruel ve Prof. Dr. Suut Doğruel (Marmara Ü) "İktisatta Araştırma ve Eğitim: Son Krizin

Düşündürdükleri"
Prof. Dr. Recep Kök ve Yrd. Doç. Dr. Nevzat Şimşek (Dokuz Eylül Ü) "İktisat Biliminin Paradoksal Yapısı

Üzerine"
Prof. Dr. Ümit Şenesen (İstanbul Teknik Ü) "İktisatta Nicel Yöntemlerin (Kötüye) Kullanımı, Örnekler, Öneriler"
Prof. Dr. Ercan Eren (Yıldız Teknik Ü) "Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat"
Prof. Dr. Nalan Ölmezoğulları, Dr. Metin Özdemir ve Dr. Esra Güler (Uludağ Ü) "İktisatçılar (Neden) Krizi

(Öngöremediler) mi"
 Yrd. Doç. Dr. İrfan Kalaycı (İnönü Ü.) ve Yrd. Doç. Dr. Sevilay Sarıca (Çankırı Karatekin Ü) "E- İktisat Öğretimi:

Türkiye için bir GFZT Çözümlemesi"
 
* 15th National Economics Symposium: "Global Depression and Economies of Black Sea Region" 2009, Zonguldak Karaelmas University
Prof. Dr. Alper Güzel (Ondokuz Mayıs Ü.) "Tarımda Yeni Teknolojiler, Organik Tarım, GDO ve Karadeniz Bölgesi İçin Çıkarımlar"
Yrd. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan ve Dr. Umut Ulukan (Ordu Ü.) "Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Arası Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Tartışma"
Doç. Dr. Elif Akbostancı (ODTÜ) ve Doç. Dr. Oya S. Erdoğdu (Ankara Ü) "Türkiye'nin Bölgesel Gelişiminde Karadeniz'in Yeri"
Prof. Dr. Suut Doğruel ve Can Karahasan (Marmara Ü.) "Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Faaliyetlerin Ülkeler Arası Farklılaşmasının Dinamikleri" 
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen (İstanbul Ü.) ve Prof. Dr. Ümit Şenesen (İTÜ) "Türkiye'nin Başlıca İhracat Sektörlerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme"
Doç. Dr. Selin Sayek Böke (Bilkent Ü.) "Küresel Sermaye Akımlarının Gelişimi ve İleriye Dönük  Öngörüler"
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Kotil ve Fatih Konur (Abant İzzet Baysal Ü.) "Doğu Karadeniz Bölgesinde İhracat- Büyüme İlişkisi                   
Prof. Dr. Aysu İnsel ve Dr. Ercan Sarıdoğan (Marmara Ü.) "Dünya Ekonomilerinde Bileşik Öncü Göstergeler Yaklaşımıyla Krizlerin - Döngülerin İncelenmesi"
Prof. Dr. Hakan Naim Ardor ve Prof. Dr. Fahriye Öztürk (Gazi Ü.) "Bunalım ve Türkiye Ekonomisinde Maliye Politikasının Etkinliği"
Prof. Dr. Nuri Yıldırım (Yıldız Teknik Ü.) "Birinci ve İkinci ISO 500 Listelerinde Karadeniz ve Diğer Bölgelerin Yeri: 1993-2008"
Doç. Dr. Hüseyin Özel ve Doç. Dr. Naci Canpolat (Hacettepe Ü.) "Küresel Dönüşüm Işığında 1930 Sanayi Kongresi"
Yrd. Doç. Dr. Hamdi Genç (ZKÜ) "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Zonguldak'ta Sanayi ve Ticaret 1920-1930"
Prof. Dr. Fatma Doğruel ve Prof. Dr. Suut Doğruel (Marmara Ü.) "Karadeniz Çevresi Ülkelerde Geçiş Dönemi ve Dünya Ekonomisi Entegrasyon"
Doç. Dr. Elif Çepni (Doğuş Ü.) "Küresel Bunalım ve Türkiye Rusya Ekonomilerinde Tamamlayıcılık"
Doç. Dr. Müslüme Narin (Gazi Ü.) "Küresel Kriz Sürecinde Türkiye'nin Enerji Koridoru Olma Konumu: Güney Doğalgaz Koridoru"
Ümit Öznur (Ondokuz Mayıs Ü) "Küresel Krizin Otomotiv Sektörüne Etkisi: Samsun İli Örneği"
Yrd. Doç. Dr. Halil Yıldırım (ZKÜ) ve Gökhan Dökmen (Dokuz Eylül Ü.) "Ağ Yapı ve Öğrenen Bölgeler Üzerine Görgül Bir Çalışma: Karadeniz Ereğli Bölgesi Gemi İmalat Sanayi Örneği" 
Alb. Ahmet Hamdi Zekey (Kara Harp Okulu) "Küresel Kriz Sürecinde Türkiye Madencilik Sektörü: Karadeniz Bölgesi Örneği"

*Panel: "Global Crises and Structural Problems of Zonguldak " 15th National Economics Symposium 2009, Zonguldak

Prof. Dr. Gülten Kazgan, Bilgi Ü.,

Prof. Dr. Ercan Uygur, Ankara Ü.,

Prof. Dr. Oktar Türel, ODTÜ,

Prof. Dr. Güven Murat,  Zonguldak Karaelmas Ü.,

Prof. Dr. Şiir Yılmaz, Gazi Ü.
 
* Workshop: "Global Depression and Turkish Economy" 2008 
Durmuş Yılmaz (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı) "Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:  Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız?"
Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) "Küresel Finansal Şişkinlikten Küresel Bunalıma ve Sonrası"   
Adnan Bali (İş Bankası Genel Müdür Yrd) "Yoğun Rekabetten Kriz Sürecine: Bankacılıkta Değişenler"
Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Ü) "Kapitalizmin Yeniden Finansallaşması ve 2007 Krizi"                        
Doç. Dr. Erdem Başçı (T. C. Merkez Bankası Başkan Yrd.) ve Prof. Dr. İsmail Sağlam (Ekonomi ve Teknoloji Ü), "Konut Piyasasındaki Sorunların Kökenleri Üzerine"                                                    
Dr. Ahmet Tıktık (DPT Müsteşarı) "Türkiye'de Büyümenin Kısıtları"                                                               
Doç. Dr. Refet Gürkaynak (Bilkent Üniversitesi) "Türkiye Ekonomisi ve Küresel Krizde Makroekonomik Politikalar"                 

* Workshop: "Global Depression and Turkish Economy" 2008 
Prof.Dr. Bilsay Kuruç

Prof.Dr. Seyfettin Gürsel

Prof.Dr. Recep Kök

Prof.Dr. Mustafa Özer

Doç.Dr. Naci Canpolat 

 

* IEA 15th World Economics Conference: 2008, İstanbul. http://teacongress.org

* Presentation: "Macroeconomic Policies of 1930's" 2008 
Prof. Dr. Bilsay Kuruç (Ankara Ü)                                                                      
                                                            
* Presentation: "Signals on the Sustainability of Economic Policies: Argentina, Brazil and Turkey" 2008 
Dr. Ferhan Salman (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 

* Presentation: "Economic Structure of Ottoman Empire Osmanlı İktisadi Yapısı" 2008 
Mehmet Genç (Bilgi U) 


* Presentation: "1930 Congress on Industralization" 2008 
Dr. Serdar Şahinkaya (Türkiye Kalkınma Bankası) 

* Presentation: "After 2001 Crises: The Quality and Sustainability of Turkish Economic Growth and Future Threats" 2008
Prof. Dr. Tuncer Bulutay (Ankara Ü) 

* Workshop: "Savings" 2007
Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü)"Türkiye'de Tasarrufların Seyri ve Etkileyen Bazı Unsurlar"      
Prof. Dr. Kıvılcım Metin Özcan (Bilkent Ü) "Türkiye'de Özel Tüketimi Belirleyen Unsurların Ekonometrik Olarak Modellenmesi"      
Doç. Dr. Şebnem Kalemli Özcan (Bilkent Ü) "Tasarruf, Sağlık ve Büyüme Muhasebesi"                        
Prof. Dr. Fatih Özatay (TOBB Ü) "Sıkı Maliye Politikası Altında Hızlı Büyüme: Türkiye  Örneği"             
Dr. Oya Safinaz Erdoğdu (Ankara Ü) "Tasarruflar: Maliye Politikası Etkileri"                                    
Doç. Dr. Ümit Özlale (Bilkent Ü)  "Sosyal Devlet ve Tasarruf: Eğitim ve Sağlık Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme"                                                                                                                                                            
Prof. Dr. Aysıt Tansel (ODTÜ) "Türkiye'de Hanehalkı Tasarrufları"                             
Doç. Dr. Nısfet Uzay (Uludağ Ü)"Gelir Dağılımı - Tasarruf İlişkisi: Kayseri'deki Müteşebbislerin Tasarruf Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama"                                                          
Dr. Halit Suiçmez (Milli Prodüktivite Merkezi) " Ekonomik İsraf ve Verimlilik" 

* Presentation: "Constitutional Porblems of Turkey" 2007 
Prof. Dr. Mümtaz Soysal (Ankara Üniversitesi) 


* 14th National Economics Symposium: "Export, Finance and Employment Problems in Gaziantep Industry" 2007, Gaziantep University
Tevfik Bilgin ( BDDK Başkanı) "2000 Yıllarda Uluslararası Finansal Yapı: Türk Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri" 

Prof. Dr. Recep Kök (Dokuz Eylül Ü) ve Doç. Dr. Muhsin Kar (Kahramanmaraş S.İ. Ü) "Teşvik Politikalarının Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerine Etkisi"
Yrd. Doç. Dr. Metin Yıldırım ve Y.Doç. Dr. İbrahim Örnek (Gaziantep Ü), "W.Whitman Rostow'un Kalkınma Aşamaları Yaklaşımına Göre Gaziantep Ekonomisi'nin İncelenmesi" 
Doç. Dr. Gülen E. Arslan ve Doç. Dr. Alev Söylemez (Gazi Ü) "Gaziantep Sanayisi ve Dinamikleri"
Prof. Dr. Melike Bildirici (Yıldız Teknik Ü) "Türkiye'de İşsizlik Sorunsalı ve Gaziantep için Sonuçlar" 
Prof. Dr. İsmail H. Özsabuncuoğlu ve Y.Doç. Dr. Tuba Direkçi (Gaziantep Ü) "Türkiye Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerinin Bölgesel İstihdama Etkisi" 
Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, ÇukurovaUve Y.Doç. Dr. Bilge Köksel (Gaziantep Ü) "Gaziantep Ekonomisi'nde Sanayi Üretimi, Dış Ticaret ve İstihdam"
Doç. Dr. Hakan Mıhçı (Hacettepe Ü) "Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki İllerde Temel İnsani Gelişme Göstergelerindeki Değişim Eğilimi"
Esen Çağlar (TEPAV) "Rekabet Gücü ve Bölgesel Kalkınma Üzerine Bazı Tespitler: Sanayi Politikası, Kümelenmeler ve Organize Sanayi Bölgeleri"
Prof.Dr. Muammer Tekeoğlu (Çukurova Ü) ve Mustafa Ildirar "Bölgesel Kalkınma ve Gaziantep" 
Y. Doç. Dr. Mehmet Civan(Gaziantep Ü) "KOBİ Teşviki ve Finansmanı" 
Dr. Selim Soydemir (Sermaye Piyasası Kurulu) "KOBİ'lerin Finansmanında KOBİ Borsası" 
Doç. Dr. Ümit Özlale (Bilkent Ü) "Kür


eselleşme Sürecinde Türkiye ve Gaziantep"
 
* Presentation: ""Direction of the Economy: Elections and the Choices of New Government" 2007, Ankara 
Prof. Dr. Tuncer Bulutay (Ankara Ü) 
Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) 
Prof. Dr. Burak Saltoğlu (Boğaziçi Ü)  
Prof. Dr. A Halis Akder, Prof. Dr. Özdemir Akmut, Prof. Dr. Emre Alper, Prof. Dr. Sumru Altuğ, Prof. Dr. Sadun Aren, Selahattin Babüroğlu, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Kenan Çelik, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Prof. Dr. Fatma Doğruel, Prof. Dr. Suut Doğruel, Prof. Dr. Hasan Ersel, Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, Prof. Dr. Fikret Görün, Prof. Dr. Mükerrem Hiç, Prof. Dr. Ergin İğrek, Prof. Dr. Rıdvan Karluk, Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Semih Koray, Prof. Dr. Recep Kök, Prof. Dr. Celal Küçüker, Prof. Dr. Orhan Morgil, Prof. Dr. Tuba Ongun, Prof. Dr. Ali Nejat Ölçen, Prof. Dr. Nalan Ölmezoğulları, Prof. Dr. Erdal Özmen, Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, Prof. Dr. Serdar Sayan, Prof. Dr. Necdet Serin, Prof. Dr. Erdoğan Soral, İsmail Şengün, Prof. Dr. Erdinç Tokgöz, Prof. Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. Orhan Türkay, Prof. Dr. Besim Üstünel, Prof. Dr. Nuri Yıldırım, Prof. Dr. Şiir Yılmaz

 
* Panel: " The Youth of Istanbul: Investigation on the Values of Youth" 2007 
Prof. Dr. Gülten Kazgan (İstanbul Bilgi Ü, TESAR Araştırma Merkezi) 
Doç. Dr. Nevin Ateş (İstanbul Bilgi Ü, TESAR Araştırma Merkezi) 
Dr. Hilal Akgün (İstanbul Bilgi Ü, TESAR Araştırma Merkezi) 
 
* Panel: "Ataturk and Economics" 2006 
Prof. Dr. Erdinç Tokgöz (Hacettepe Ü) 
Sami Güçlü (AKP Milletvekili, TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı) 
Prof. Dr. Oktar Türel (ODTÜ) 
 
* International Conference on Economics: 2006, Ankara. http://teacongress.org/
 
* 13th National Economics Symposium: ""The Dynamics of Growth and Employment" 2005, Mersin University 
Yrd. Doç. Dr. Metin Altıok ve Yrd. Doç. Dr. İsmail Tuncer (Mersin Ü) "İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: Türkiye Akdeniz Bölgesi ve  Mersin İli Karşılaştırması" 
Yrd. Doç. Dr. Ebru Voyvoda (ODTÜ)"Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme" 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şengönül ve Yrd. Doç. Dr. Süleyman Değirmen (Mersin Ü) "Kısa Süreli Sermaye Hareketlerinin Türkıye'nin Ekonomik Büyümesine  Etkisi: Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kanalı" 
Doç. Dr. Arslan Yiğidim (Gazi Ü) "Büyüme Politikaları Türkiye  Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme"
Yrd. Doç. Dr. Murat Kırdar ve Yrd. Doç. Dr. Şirin Saraçoğlu (ODTÜ) "İç Göç Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği" 
Yrd. Doç. Dr. Burca Kızılırmak (Ankara Ü) "Türkiye Özel İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerine etkisi" 
Yrd. Doç. Dr. İlkay Yılmaz (Mersin Ü) "Çin Ekonomisinde Büyümenin  Dinamikleri" 
Doç. Dr. Hakan Ercan (ODTÜ) "İstihdamsız Büyüme: Verimlilik Artışı mı, Yeni İş Yasası mı? Bir Ön Değerlendirme"
Doç. Dr.Yüksel Akkaya ve Araş.Gör. Rana Gürbüz (Mersin Ü) "Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine" 
Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Doç. Dr. Suat Küçükçiftçi (İstanbul Teknik Ü)  Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi "Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları  ve İstihdam Etkileri"                       
Dr. Suat Özeren (Devlet Planlama Teşkilatı) "2001 Kriz Sonrası Ekonomik Büyüme  İstihdamdaki Gelişmeler ve Beklentiler" 
 
* Panel: "Economical Aspects of EU- Turkey Relations" 2005 
Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ü) 
Mustafa Dönmez (AB Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı) 
Mehmet Dülger (AKP Milletvekili, TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı) 
Prof. Dr. Oğuz Oyan (CHP Milletvekili, CHP Genel Sekreter Yardımcısı) 
Selim Yenel (Dışişleri Bakanlığı, AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı)

 
* Seminar: "Inflation and the Problems That it Raises" 1978 
 
* Seminar: " Economic Cycles and the Turkish Economy" 1972 
 
* Seminar: " the Industrialization Problem of Turkey" 1970
 
* Seminar: " the Major Problems of Turkish Banking" 1969 
 
* Seminar: " Land Reform" 1966


* Seminar: " Economic Research Organizations in Turkey" 1965 
 
* Seminar: " Turkish Tourism Policy" 1964  


* Seminar: " Increasing Our Exports" 1961 


* Seminar: " Productivity in the Turkish Economy" 1958