Dernek Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1:
Derneğin adı, “TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU “dur. 12 Aralık 1929 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde kurulan MİLLİ İKTİSAT ve TASARRUF CEMİYETİ’nin adı, 12 Haziran 1939 tarihinde ULUSAL EKONOMİ VE ARTTIRMA KURUMU olarak değiştirilmiştir. Bu kurum, 18 Ocak 1955 tarihinde, kuruluş amaçlarını aynen koruyarak, 17 Temmuz 1939’dan beri Ankara’da faaliyette bulunan TÜRK İKTİSAT CEMİYETİ ile birleşmiş ve TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU DERNEĞİ adını almıştır.

Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

Derneğin Kurucuları

Madde 2:
Türkiye Ekonomi Kurumu’nu (Derneği) 1955’de meydana getiren iki derneğin ilk kurucularının adları aşağıdadır.

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin Kurucuları

1  General
Kazım Özalp
2  Hasan
Saka
3  Saffet
Arıkan
4  Mahmut
Soydan
5  Celal
Bayar
6  Dr. Fuat
Umay
7  Rahmi
Köken
8  Reşit Saffet
Atabinen
9  Besim
Atalay
10  Şükrü
Ataman
11  Hakkı Saffet
Tarı
12  Yusuf Kemal
Tengirşenk

Türk İktisat Cemiyetinin Kurucuları

1  Abdullah
Aker
2  Şevket Süreyya
Aydemir
3  Sait
Aydoslu
4  Kemal
Bedizci
5  Şefik
Bilkur
6  Ahmet Hamit
Çağıl
7  Nihat
Çavuşoğlu
8  Esat
Demirel
9  Şükrü
Erlaçin
10  Muhlis
Ete
11  Mümtaz Faik
Fenik
12  Dr. Şeref Nuri
İlkmen
13  Asım Süreyya
İloğlu
14  Halis
Kaynar
15  Halit Nazmi
Keşmir
16  Enver
Kösemen
17  Nusret
Köymen
18  Hazım Atıf
Kuyucak
19  Ahmet Ali
Özeken
20  Rüknettin
Öztamur
21  Talha
Sabuncu
22  Remzi
Saka
23  Dr. Haldun
Sahran
24  Mahmut
Seyda
25  Nurettin
Toköz
26  İsmail Hüsrev
Tökin
27  Nusret
Uzgören
28  Nihad Ali
Üçüncü
29  İlhan
Ülkem
30  Kemal Süleyman
Vaner
31  Ulvi
Yenal
32  Celal
Yerman

Derneğin Amaçları

Madde 3- Dernek 28.10.1931 tarih ve 4/2391 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı bir dernek olarak kabul edilmiştir.

Derneğin amaçları; Ülkemizin ekonomik kalkınmasının gereklerini ve yollarını topluma anlatmak, yaymak ve toplumun bu konularla ilgilenmesini sağlamaya çalışmak; iktisat bilimindeki ve dünya ekonomisindeki gelişmeler konusunda üyelerini ve toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemektir.

Dernek, bütün faaliyetlerinde kamu yararını gözetir; siyasi bir amaç gütmez. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıdır.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 4- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimi

Madde 5- Dernek, 3. maddedeki amaçlarını gerçekleştirmek için;

a) Araştırmalar yapar ve yaptırır ve bilimsel çalışmaları destekler,

b) Konferans, seminer, sempozyum ve benzeri öğretici programlar düzenler,

c) Kitap, dergi, broşür gibi basılı ve elektronik yayınlar yapar,

d) Araştırma ve inceleme yarışmaları düzenler,

e) Ülkedeki ekonomik istikrarın sağlanması ve tasarruf alışkanlığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütür,

f)  Ülkedeki ekonomik değerlerin ve varlığın rasyonel biçimde işletilmesinin ve verimliliğin artırılmasının olanaklarını araştırır,

g) İktisat biliminin teori ve uygulama düzeyindeki gelişimini izler, inceler ve ülkemizdeki gelişmelere katkıda bulunur,

h) Çalışma konularıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üye olur, uluslararası toplantılara katılır ve Türkiye’de uluslararası toplantılar düzenler,

i) Derneğe bağlı iktisadi işletme ve/veya şirket kurabilir, kapatabilir.

 

Üyelik Şartları

Madde 6- - Derneğin “asıl üye” ve “onursal üye” olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asıl üye olabilmek için; iktisat ve ekonometri alanında doktorasını tamamlamış, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak; daha önce Dernek üyeliğinden çıkarılmamış olmak ve Dernekler Kanunu’nda belirtilen diğer üyelik koşullarına sahip olmak gerekir.

İktisadın teori ve uygulama alanlarında başarılı hizmet yapmış olanlar veya Derneğe önemli bağışta bulunanlar; T.C. vatandaşı olup iktisatçı olmayan ancak iktisadi konulara ilgi duyanlar ve T.C. vatandaşı olmayan, ancak Türkiye ve Dünya ekonomisi konusunda ilgisi ve bilgisi olan iktisatçılar, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla onursal üye olabilirler.

Onursal üyeler, Genel Kurul toplantılarına ve Derneğin diğer faaliyetlerine katılabilirler; ancak, oy kullanma ve Dernek organlarına seçilme hakları yoktur. Dernekte uygulanan yönetim kurallarına uymak zorundadırlar.

 

Üyeliğe Kabul

Madde 7- 5. maddenin birinci bendinde belirtilen nitelikleri taşıyıp Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Dernek tarafından hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvururlar. Üyelik için başvuran adayın, en az iki yıldan beri Dernek asıl üyesi olan iki üye tarafından yazılı olarak önerilmesi gerekir.

Adayın başvurusu, Yönetim Kurulu gündemine alınır. Adayın durumunun incelenmesi görevi, gizli olarak ve beş gün içinde tamamlanmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birine verilir. Görevlendirilen üye, bu sürenin bitiminden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında, görüşünü sözlü olarak Kurula bildirir ve gizli oylama sonucunda Kurul üye tam sayısının yarısından bir fazla oy alan aday, asıl üyeliğe kabul edilir.

Yönetim Kurulu, üyelik başvurularını, en geç 30 gün içinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Üyeliğe kabul kararının bildirilmesinden itibaren üç ay içinde ilk yıl aidatını ödemeyen adayın üyeliği düşmüş sayılır.
 

Üyelerin Hakları ve Ödevleri

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup, her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanır.

Üyeler; kanun, tüzük ve yönetmeliklere, Derneğin amaç ve ilkelerine, Genel Kurul kararlarına uymak, Derneğe karşı görev ve sorumluluk anlayışı içinde bulunmak zorundadırlar. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve laik demokratik düzene karşı faaliyetlerin içinde yer alamazlar.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 9- Her üye yazılı bildirmek koşulu ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Ancak, ayrıldıkları ayı da kapsamak üzere, bütün aidat borçlarını ve diğer borçlarını ödemek zorundadırlar.

Derneğe üye olma ehliyetini kaybedenler, Tüzük hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar ve Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu tutumlarını değiştirmeyenler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar ve Dernekten yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokanlar, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilirler. Çıkarma kararlarına karşı, kararı izleyen ilk Genel Kurula başvurulabilir; nihai kararı Genel Kurul verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve Derneğe karşı hiçbir hak iddia edemezler.

 

Derneğin Organları

Madde 10-  Derneğin Organları şunlardır:
- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetleme Kurulu
- Disiplin Kurulu

 

Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması

Madde 11- Genel kurul, Derneğin en yetkili karar organıdır; iki yılda bir Aralık ayı içinde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da Derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı isteği üzerine, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde, Türk Medeni Kanun’un 75. Maddesi hükümleri uygulanır.

 

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 12- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tamsayıları toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantı Usulü ve Toplantı Divanı

Madde 13- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar, bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. 

Genel Kurul toplantısında, yalnızca gündeme alınan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı olarak görüşülmesini önerdiği konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Oylamalar, Genel Kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak, gizli oylamaya karar verildiğinde, açık sayım ve döküm yapılması zorunludur.

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları başkan ve üyeleri, kendi işlemleri ile ilgili konularda oylamaya katılamazlar.

Toplantıyı izleyen yedi gün içinde eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında Derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Dernek organlarının oluşumunu sağlayacak seçimleri yapmak, 
b) Dernek tüzüğünü gerektiğinde değiştirmek,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek ve anılan Kurulların ibrasına karar vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
e) Disiplin cezaları ve üyelikten çıkarılma kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek sonuçlandırmak.
f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması önerilerini karara bağlamak,
h) Gerektiğinde derneğin kapatılmasına karar vermek,
ı) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

Madde 15- Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme organıdır. Genel Kurulca  seçilen yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda, yedek üyeler Genel Kurulda aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az bir kez toplanır. Denetleme Kurulu üyeleri, oy kullanmamak şartıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Toplantı günü, Denetleme Kurulu üyelerine de bildirilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi içinde görev bölümü yaparak, bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Genel Yazman ve bir Sayman Üye seçer.

Bir kimse Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üst üste üç dönemden fazla yapamaz.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi

Madde 16- Yönetim Kurulu üyeliği, aşağıda belirtilen durumlarda düşer.

a) Üyenin kendi isteği ile çekilmesi,

b) Dernek asıl üyeliğinden çıkarılması

c) Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın, art arda üç toplantıya katılmaması.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Derneğin bütün işlerini, tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararları çerçevesinde yürütmek,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d) Dernek defter ve kayıtlarını, usulüne uygun olarak tutmak,

e) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 18- Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

Başkan: Derneği temsil eder; Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

İkinci Başkan: Başkanın yardımcısıdır. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanlık işlerini yürütür.

Genel Yazman: Derneğin yazışma işlerini yürütür. Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını izler. Yönetim Kurulu kararları, Genel Yazman tarafından Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyelere imzalatılır.

Sayman Üye: Derneğin varlıklarını, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yönetir; muhasebe işlerini yürütür, bunlarla ilgili defterleri ve dosyaları tutar veya tutulmasını izler.

 

Denetleme Kurulu

Madde 19- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre üyeliğe çağırılırlar. Denetleme Kurulu, Genel Kurul toplantısı sonrası yapacağı ilk toplantıda başkanını seçer.

Denetleme Kurulu, mevzuat çerçevesinde Derneğin iç denetimini yapar. Altı ayı geçmeyen aralıklarla, Dernek faaliyetlerinin mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygunluğunu, Genel Kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığını, gelir-gider hesaplarını ve işlemlerini, Dernek kayıt ve defterleri ile varlıklarını denetler. Denetleme sonuçlarını, Denetleme Kurulu Karar Defterine yazar ve bir raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Bu raporlar, Genel Kurul olağan toplantısından önce, Yönetim Kurulunun çalışma raporuna eklenerek üyelere gönderilir.

Denetleme Kurulu, denetleme sonuçlarına göre, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını gerekli görürse, bu görüşünü yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, bu isteğe uyarak Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

 

Disiplin Kurulu

Madde 20- Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul, ilk toplantısında başkanını seçer. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre çağırılırlar.

Disiplin Kurulu, Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden, derneğin onuru ile bağdaşmayan eylemlerde bulunan üyelere verilecek cezaları belirlemek ve bu cezalarını Yönetim Kuruluna önermekle görevlidir.

Disiplin Kurulu, kendisine getirilen konuda, ilgili üyenin yazılı veya sözlü savunmasını ister. Bu istek, iadeli taahhütlü mektupla duyurulur. Demekte kayıtlı adrese duyuru yapılamadığında, savunma isteği, Dernek merkezinde bir hafta süreyle ilân edilerek ilgiliye duyurulur. Bu duyuru kesindir. Üye yine savunmasını yapmazsa, Disiplin Kurulu toplayacağı bilgilere dayanarak kararını verir ve Yönetim Kuruluna önerir. Kendisine Yönetim Kurulunca disiplin cezası verilen üye bu karar hakkında Genel Kurula itiraz edebilir. Üyelikten çıkartılma kararı Yönetim Kurulunca verilir. İtiraz halinde nihai onay Genel Kurulca verilir.

 

Disiplin Cezaları

Madde 21- Disiplin Kurulunca önerilecek cezalar şunlardır:

a) Uyarma: Üyenin belli bir konuda yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.

b) Kınama: Üyenin uygun olmayan davranışlarının kınanmasıdır. Kınama cezası, duyuru panosuna asılmak suretiyle uygulanır.

c) Üyelikten Çıkarma: Üyelik hakkının kaldırılmasıdır.

Disiplin Kurulu, bir üye için aynı cezaya iki kereden fazla öneremez. Disiplin cezalarında hangi cezanın verileceği Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 22- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yer ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâh adresleri mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Dernek Gelirleri

Madde 23- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Giriş aidatı olmayıp, yıllık üyelik aidatı Genel Kurulca belirlenir,

b) Yayın gelirleri,

c) Bağışlar,

d) Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı gelirlerinden Derneğe ayrılan pay,

e) Diğer gelirler.

 

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 24- Derneğin hesap dönemi takvim yılıdır.

Derneğin gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Derneğin gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Derneğin gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Derneğin gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Derneğin harcamaları, bütçe ödenekleri içerisinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Sayman Üye tarafından üç ayda bir düzenlenecek gelir ve giderlerle ilgili hesap özetleri Yönetim Kurulunca incelenir.

Derneğin gelirleri, Derneğin adına Yönetim Kurulunun belirleyeceği bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Derneğin banka hesaplarından para çekebilmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gerekir.

Derneğin para ve mallarının kullanılmasına ve korunmasına ilişkin esas ve usuller, Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 25- Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir.

 

Derneğin Defterleri ve Kayıtları

Madde 26- Dernek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterler dernekler biriminden veya noterden onaylattırılır.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 27- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer alıyorsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin “2/3” dür.

 

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 28- Dernek Genel Kurulu tarafından Derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantı yeter sayısı, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisidir.

İlk toplantıda yukarıdaki çoğunluk sağlanamazsa, kanun ve Tüzükte belirtilen esaslara göre üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak Genel Kurulda, üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olmamak kaydıyla fesih konusu görüşülebilir. Ancak fesih kararının, her halükârda, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurulca fesih kararı verilirse, mevzuata uygun olarak Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini tamamlamakla yetkili, üç kişilik bir Tasfiye Kurulu görevlendirilir.

Derneğin feshi hakkındaki karar, Yönetim Kurulunca beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Fesih halinde, Derneğin bütün mal, para ve hakları, Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı'na intikal eder.

 

Bildiri Yayınlama

Madde 29- Derneğin adına bildiri yayınlama konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Bu Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 30- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Dernek Tüzüğü'ne Ulaşmak için Tıklayınız.